SEQUENOM
Neinvazivni prenatalni testovi
koji kreiraju budućnost

O NAMA

SAFE GENE BALKAN je konsultanska i suportivna kompanija iz oblasti PRENATALNE GENETIKE, prva tog tipa na području Srbije.

Partnerski ugovor kompanije SAFE GENE BALKAN iz Beograda sa renomiranim svetskim centrom za molekularnu medicinu SEQUENOM (San Diego, California), otvara jednu novu eru u naprednim mogućnostima visoko preciznog prenatalnog testiranja.

Saznajte više o Sequenom-u

Sequenom je pionirska i vodeća svetska kompanija u oblasti neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT). Otkriće slobodno cirkulišuće fetalne DNK (cf DNA) u krvi majke, položilo je kamen temeljac naprednoj tehnologiji masovnog paralelnog sekvenciranja, koju koriste visoko precizni NIPT-ovi. Važno je napomenuti da je izolacija cfDNK upravo patentirana od strane naučnika Sequenom-a profesora Dennis-a Loa, čime laboratorija pristupa otkriću cfDNA kao svojoj intelektualnoj svojini. Prvi NIPT test se upravo začeo, razvijao i zaljuljao u kolevci Sequenom-a 2011-te godine.


Sequenom molekularno dijagnostičke laboratorije su CAP akreditovane i CLIA sertifikovane, zadovoljavaju najstrože američke standarde za kontrolu kvaliteta, posvećene su razvoju i komercijalizaciji prenatalnih testova na hromozomske bolesti.

REČ NAŠEG STRUČNJAKA

Zadovoljstvo mi je da najavim najnaprednije NIPT testove u Srbiji, testove koje prate najnovije svetske tehnologije u oblasti prenatalnog testiranja. Skrećem posebnu pažnju na PREMIUM MaterniTGENOME, prvi i jedini NIPT test na svetu koji analizira svaki pojedinačni hromozom u genomu fetusa jednostavnim vadjenjem krvi majke. MaterniT GENOME™ je jedinstven zato što identifikuje svaku promenu na svakom hromozomu, veću od 7 mbp u smislu manjka ili viška delova hromozoma, velike genske rearanžmane kao što su ekstra kopije celog hromozoma i mikrodelecionih sindroma. MaterniT GENOME je jedini NIPT koji NEINVAZIVNIM PUTEM OBEZBEDJUJE NIVO INFORMACIJA JEDNAK INVAZIVNOM KARIOTIPU (HORIONSKE ČUPICE ILI AMNIOCENTEZA).

Na svetskom tržištu su dostupni mnogi neinvanzivni testovi kao sto su Harmony, Nifty plus, Tranquility, Panorama i Prena, ali svi oni ispituju samo odredjene hromozome, delimični su i NEMAJU SVEOBUHVATNOST MaterniTGENOME testa.

NAPREDNA TEHNOLOGIJA MASIVNOG PARALELNOG SEKVENCIRANJA KOMPANIJE SEQUENOM I SVEOBUHVATNOST MaterniTGENOME TESTA ISKLJUČUJE MOGUĆNOST PROLAŽENJA KROZ TRAGIČNO ISKUSTVO KOJE NOSI RADJANJE DETETA SA HROMOZOMSKIM ABNORMALNOSTIMA

Iz ovog razloga je lansiranje MaterniTGENOME testa je revolucionarni momenat u oblasti prenatalnog testiranja i najradosnija vest za sve buduće mame u Srbiji.

Msci Ivana Cvetković
Stručni saradnik Sequenom laboratories